Jaki plan miejscowy dla otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem?

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem w Wilanowie. Obejrzyj dyskusję on-line.

W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Podstawowe założenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem:

 • ochrona historycznego krajobrazu kulturowego,
 • wzmocnienie ciągłości powiązań z istniejącym systemem przyrodniczym,
 • uporządkowanie aktualnego stanu zainwestowania,
 • rozpoznanie możliwości realizacji nowego zagospodarowania uzupełniającego o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym.

Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmowało obszar w całości o powierzchni ok. 226.5 ha i odbyło się w dniach
od 13 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r., z terminem składania uwag do 19 maja 2023 r.
W ustawowym terminie do projektu planu wpłynęło 328 uwag.
W wyniku uwzględnienia części uwag wprowadzono zmiany wymagające ponownego wyłożenia do publicznego wglądu fragmentów projektu planu.

Drugie wyłożenie  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem w części, dotyczy 3 obszarów o łącznej powierzchni 11,5 ha:

 1. obszaru w rejonie ulic Łuczniczej i Biedronki obejmującego teren wzdłuż ulicy Łuczniczej – D3.1.ZPu(US), który wyłączono z funkcji parku publicznego oraz teren w północnej i wschodniej części terenu – D3.ZPp(US), który pozostawiono jako inwestycje celu publicznego;
 2. obszaru w rejonie ulic S. Kostki-Potockiego i Przedatki obejmującego teren C5.U, dla którego uszczegółowiono zapisy dotyczące przeznaczenia, zwiększono maksymalną całkowitą intensywność zabudowy i usunięto oznaczenie strefy nawierzchni wymagającej szczególnego opracowania;
 3. obszaru w rejonie ulic S. Kostki-Potockiego, Vogla i Jeziora Wilanowskiego obejmującego tereny B14.ZPp-UK, C9.UK (U) i C10. MW/U, dla których m.in.:
 • powiększono teren B14.ZPp-UK , uszczegółowiono i ujednolicono jego przeznaczenie oraz dostosowano wartości wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • pomniejszono teren C9.UK (U), dostosowano wartości wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • powiększono teren C10.MW/U, dostosowano zapisy dotyczące jego zagospodarowania oraz wartości wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu;

oraz wyróżnionych w tekście projektu planu przepisów ogólnych, w których:

 • usunięto ustalenie granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
 • dopuszczono lokalizację rzędów drzew oraz realizację powiązań pieszych i obiektów mostowych dodatkowych względem ustalonych lub wskazanych na rysunku planu,
 • skorygowano zapis dot. zakazu sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Na ww. obszarze objętym planem nie obowiązuje obecnie plan miejscowy.

Konsultacje społeczne trwają od 20 listopada do 29 grudnia 2023 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępne od 20 listopada)

Tekst projektu planu miejscowego 

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.

2. Porozmawiajmy:

 • na dyskusji on-line 27 listopada (poniedziałek) o godz. 17:00

        na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie

na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test(otwiera się w nowej karcie)(otwiera się w nowej karcie), żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w środy 29 listopada i 6 grudnia w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 29 grudnia 2023 r.

Wzór formularza znajdziesz tu: 

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

źródło: https://architektura.um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *