Budowa gazociągu do EC Siekierki- spotkanie informacyjne

7 września odbędzie się spotkanie informacyjne na które zapraszają PGNiG TERMIKA i ILF Consulting Engineers Polska, wraz z podwykonawcą firmą Utila.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 15.00-20.00 w filii Biblioteki Publicznej przy ul. Kolegiackiej 3.

Na spotkania obowiązują wcześniejsze zapisy na ustaloną z konsultantem godzinę. Organizatorzy czekają na zgłoszenia:

– poprzez e-mail: konsultacje@utila.pl

– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 575 294 777

Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje nt. planowanej inwestycji oraz porozmawiać z przedstawicielami Inwestora (PGNiG TERMIKA) oraz Projektanta (ILF Consulting Engineers Polska).

Rozpoczęcie inwestycji pod nazwą “Budowa gazociągu, wraz z infrastruktura niezbędna do jego obsługi, łączącego jednostki wytwórcze w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z siecią przesyłowa gazowa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Mory – Wola Karczewska” planowane jest na 2024 rok. 

Budowa gazociągu jest częścią składowa głównego projektu Przygotowanie budowy Bloku Gazowo-Parowego w EC Siekierki i jej rozpoczęcie planowane jest na 2025 rok.

Trasa projektowanego gazociągu wyniesie około 16 km i przebiegać będzie od miejscowości Gassy do Elektrociepłowni Siekierki przez teren powiatu piaseczyńskiego (Gmina Konstancin-Jeziorna) oraz m.st. Warszawy (Dzielnicę Mokotów i Dzielnicę Wilanów). Po wybudowaniu gazociągu zostanie ustalona strefa kontrolowana wynosząca 12 m (po 6 m od jego osi).

Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo:

  1. część liniowa: budowa gazociągu przyłączeniowego od istniejącego systemu przesyłowego w miejscowości Gassy do Elektrociepłowni Siekierki o parametrach DN700 i MOP = 8,4MPA wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, składającą się m.in. z: zespołów zaporowo-upustowych, zaworów odcinających, śluzy nadawczej i odbiorczej, systemu ochrony katodowej, słupków ochrony katodowej, słupków oznaczeniowych, przyłączy elektroenergetycznych, światłowodu, włączenia do drogi, niezbędnych rozbiórek oraz niezbędnych przebudów sieci uzbrojenia terenu;
  2. budowa dwóch stacji pomiarowo-regulacyjnych i redukcyjnych oraz tłoczni wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866). 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.termika.pgnig.pl

Odszkodowania

Realizacja inwestycji w oparciu o specustawę gazową gwarantuje wypłatę odszkodowań właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym lub osobom, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, przez które przebiegać będzie gazociąg oraz które znajdą się w jego pasie budowlano-montażowym. Proces wypłaty odszkodowań odbywa się w trybie administracyjnym, przeprowadzanym przez Wojewodę Mazowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866). 

Wykonawca w toku realizacji inwestycji obowiązany jest do sporządzenia protokołu wejściowego, opisującego stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac oraz protokołu końcowego, opisującego stan nieruchomości po zakończeniu robót. Wykonawca po przeprowadzeniu prac budowlanych ma również obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego.

Podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania będzie operat szacunkowy, sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę na zlecenie Wojewody.

Po zakończeniu budowy Wojewoda wyda decyzję administracyjną ustalającą wysokość odszkodowania, które zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, 
w którym decyzja stanie się ostateczna.

źródło: wilanow.pl

Udostępnij

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *